Cumela voorwaarden

Algemene CUMELA-voorwaarden

Op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Van Steen Loonwerk en Verhuur zijn van toepassing onderstaande CUMELA-voorwaarden zoals die op 19 juni 2013 zijn gedeponeerd bij rechtbank Midden-Nederland onder nummer 95/2013. Deze voorwaarden kunt u lezen, downloaden en printen via deze website. Ze zijn ook op ons kantoor in te zien. Op verzoek zenden wij u een gratis exemplaar toe.

  

Definities en toepassingen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die Van Steen Loonwerk en Verhuur doet aan of sluit met u als opdrachtgever.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen

hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met u.

1.3. U als opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Van Steen Loonwerk en Verhuur en u.

1.4. De voorwaarden worden aangeduid als CUMELA-voorwaarden.

 

Aanbieding en overeenkomst

2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.

2.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft Van Steen Loonwerk en Verhuur het recht om, indien een opdracht niet aan ons wordt

gegeven, alle redelijke kosten die wij hebben moeten maken om onze offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan u.

2.3. Overeenkomsten kunnen namens Van Steen Loonwerk en Verhuur alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van ons binden ons niet. Op eerste verzoek van u zal Van Steen Loonwerk en Verhuur aangeven wie binnen ons bedrijf bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.

2.4. Van Steen Loonwerk en Verhuur zal uitgaan van de juistheid van de door u als opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop onze aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van u.

 

Rechten industriële en intellectuele eigendom

3. Alle door Van Steen Loonwerk en Verhuur verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden blijven eigendom van Van Steen Loonwerk en Verhuur en worden op eerste verzoek van Van Steen Loonwerk en Verhuur geretourneerd. Tevens geldt onverkort ons auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.

 

Prijzen

4.1. Alle door Van Steen Loonwerk en Verhuur opgegeven, dan wel tussen Van Steen Loonwerk en Verhuur en u als opdrachtgever overeengekomen prijzen, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en

andere belastingen.

4.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van u, zal Van Steen Loonwerk en Verhuur een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.

4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.

4.4 In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.

4.5. Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van overeenkomstige toepassing.

4.6. Van Steen Loonwerk en Verhuur is gerechtigd u aanvangskosten in rekening te brengen.

4.7. Van Steen Loonwerk en Verhuur is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van u als opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

4.8. Van Steen Loonwerk en Verhuur is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Van Steen Loonwerk en Verhuur, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan u door te berekenen. Indien Van Steen Loonwerk en Verhuur dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht u gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

 

Uitvoering

5.1. Van Steen Loonwerk en Verhuur voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke ons, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van u als opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door Van Steen Loonwerk en Verhuur tijdig aan u medegedeeld.

5.2. Van Steen Loonwerk en Verhuur heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht

of door voor rekening van u komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Van Steen Loonwerk en Verhuur kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

5.3. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is Van Steen Loonwerk en Verhuur aan u geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders door partijen is overeengekomen.

5.4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waar u verantwoordelijk voor bent, dienen de daaruit voor Van Steen Loonwerk en Verhuur voortvloeiende schade en kosten door u te worden vergoed.

5.5. Wanneer Van Steen Loonwerk en Verhuur en u van mening verschillen over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden, daaronder begrepen omstandigheden ten aanzien van het aanwenden van meststoffen of het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is Van Steen Loonwerk en Verhuur gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding voortvloeit. Mocht Van Steen Loonwerk en Verhuur het werk, op uitdrukkelijk verzoek van u wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor risico van u en bent u nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief resultaat hebben.

5.6. De plaats van levering is de door u bepaalde locatie welke ontsloten is door een verharde weg. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van u als opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 

Overmacht

6.1. Van Steen Loonwerk en Verhuur is gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.

6.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van Van Steen Loonwerk en Verhuur ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Van Steen Loonwerk en Verhuur afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.

6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan u als opdrachtgever.

 

Wijzigingen in het werk en omstandigheden

7.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b. de door u verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;

d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.

e. van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij afwijkingen groter dan 10% zullen u en Van Steen Loonwerk en Verhuur een gewijzigde eenheidsprijs overeenkomen.

7.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

7.3. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door u schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor Van Steen Loonwerk en Verhuur ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals bijvoorbeeld zich onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige gedeelten of andere grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte, heeft Van Steen Loonwerk en Verhuur het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat u hier niet mee akkoord dan is Van Steen Loonwerk en Verhuur bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. U bent in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding, Van Steen Loonwerk en Verhuur is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.

7.4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Van Steen Loonwerk en Verhuur bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij u in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Van Steen Loonwerk en Verhuur.

 

Verplichtingen opdrachtgever

8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Van Steen Loonwerk en Verhuur tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. U bent verplicht onderzoek te plegen naar, en Van Steen Loonwerk en Verhuur schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder begrepen de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals onder meer, maar niet uitsluitend de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden (bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), aanwezige beschermde inheemse planten- en diersoorten, perceelbeperkingen (bijvoorbeeld waterwingebied) en verontreiniging van de bodem door in het werk voorkomende bouwstoffen en objecten.

8.3. U dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, tenminste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, doch niet eerder dan 20 werkdagen, een (KLIC)melding bij het Kadaster uit te (laten) voeren waarbij tevens, voor zover relevant, de ligging van huisaansluitingen aangevraagd worden. U dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren. U als opdrachtgever stelt Van Steen Loonwerk en Verhuur de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden.

8.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt u zorg voor de afsluiting respectievelijk de verbreking van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het terrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.

8.5. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Van Steen Loonwerk en Verhuur tot het geven van inzicht in de milieuhygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.

8.6. U bent verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede Van Steen Loonwerk en Verhuur in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de Van Steen Loonwerk en Verhuur niet in staat is de opdracht binnen de in artikel 5.1 bedoelde termijn van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade, uit te voeren.

8.7. U draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd goed bereikbaar is volgens het inzicht van Van Steen Loonwerk en Verhuur.

8.8. U dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden.

8.9. Indien door u als opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, waardoor Van Steen Loonwerk en Verhuur extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van u.

8.10. Door u aangedragen of in opdracht van u af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico van u als opdrachtgever.

8.11. Tenzij anders is overeengekomen, bent u verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst vrijgekomen zaken zoals grond en afval.

8.12. U bent verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens over de (milieu)kwaliteit van de door Van Steen Loonwerk en Verhuur te ontgraven of te bewerken bodems, dan wel van het door Van Steen Loonwerk en Verhuur te vervoeren materiaal.

8.13. De kosten van bemonstering en analyses van te ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te storten zaken zijn voor rekening van u, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

8.14. Indien u niet heeft voldaan of kunt voldoen aan uw verplichtingen uit dit artikel, dient u dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, schriftelijk aan Van Steen Loonwerk en Verhuur kenbaar te maken.

 

Oplevering van het werk

9.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. u het werk hebt goedgekeurd;

b. het werk door u in gebruik is genomen. Neemt u een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. Van Steen Loonwerk en Verhuur aan u schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en u niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar hebt gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. u het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

9.2. Keurt u het werk niet goed, dan bent u verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Van Steen Loonwerk en Verhuur.

9.3. Keurt u het werk niet goed, dan zult u Van Steen Loonwerk en Verhuur in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. U dient Van Steen Loonwerk en Verhuur hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

 

Huur

10.1. Van Steen Loonwerk en Verhuur, zijnde verhuurder, verbindt zich het overeengekomen huurobject in goede staat ter beschikking te stellen voor de overeengekomen huurperiode, gelijk u, zijnde huurder, verplicht bent het materieel aan te nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.

10.2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient u zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien u daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient u deze direct schriftelijk aan Van Steen Loonwerk en Verhuur te melden.

10.3. Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet verrekend tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.4. U bent verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.

10.5. U gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, die Van Steen Loonwerk en Verhuur u door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt. U verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het huurobject.

10.6. U inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht u tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.

10.7. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik in overeenstemming met de bestemming, zijn voor rekening van Van Steen Loonwerk en Verhuur.

10.8. U treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject.

10.9. U dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het huurobject te voorkomen. U bent aansprakelijk voor diefstal en verduistering van het huurobject.

10.10. U bent als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van de machinist voor het bedienen van het materieel en u bent verantwoordelijk voor instructie van de machinist.

10.11. U bent aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet u het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Van Steen Loonwerk en Verhuur. Laat u (tijdig) overleg met Van Steen Loonwerk en Verhuur na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van u als opdrachtgever.

10.12. U bent aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook door het huurobject toegebracht of ontstaan aan zichtbare en niet-zichtbare roerende of niet-roerende zaken/eigendommen van derden (bv. ondergrondse kabels en leidingen).

10.13. U of machinist die het gehuurde object komt halen bij Van Steen Loonwerk en Verhuur dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

10.14. U bent aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens transporten, dus ook tussentijds, die door of in opdracht van u worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.

10.15. Wanneer Van Steen Loonwerk en Verhuur of diens gemachtigde de soort en het aantal gemaakte verhuururen op werkbonnen registreert, worden deze wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend. Maakt u of uw gemachtigde geen gebruik van de geboden gelegenheid tot ondertekening, dan wordt opdrachtgever geacht zich met de inhoud van de werkbonnen te verenigen.

10.16. Het is u verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Steen Loonwerk en Verhuur.

10.17. U dient door u ingehuurd materieel voor 15.00 uur af te melden bij Van Steen Loonwerk en Verhuur indien dit materieel de volgende dag niet meer ingehuurd wordt. Zo niet, dan brengt Van Steen Loonwerk en Verhuur een extra dag huur bij u van ingehuurd materieel in rekening.

10.18. Bij niet tijdige teruglevering van het (gehuurde) materieel na afloop van de huurperiode bent u verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan Van Steen Loonwerk en Verhuur te vergoeden.

10.19. De huurperiode wordt vastgesteld in één of meer hele dagen en vangt aan op de dag van aflevering van het huurobject en eindigt op de dag, waarop het huurobject compleet door Van Steen Loonwerk en Verhuur in ontvangst is genomen.

10.20. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief brandstofkosten en aan- en afvoerkosten.

10.21. Wanneer u het door u gehuurde werkmaterieel verzekert, dient de verzekeringsdekking tenminste gelijkwaardig te zijn aan de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006, rubriek 4.1.1: Casco Standaard en rubriek 4.2.2: Aansprakelijkheid Uitgebreid.

10.22. Wanneer u het door u gebruikte werkmaterieel verzekert, moet de aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel Van Steen Loonwerk en Verhuur in uw hoedanigheid van opdrachtgever / houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. U verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Van Steen Loonwerk en Verhuur om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of u een andere verplichting in dit artikel niet bent nagekomen, en Van Steen Loonwerk en Verhuur door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, bent u verplicht Van Steen Loonwerk en Verhuur volledig te vrijwaren en Van Steen Loonwerk en Verhuur alles te vergoeden wat Van Steen Loonwerk en Verhuur aan deze derde moet voldoen.

10.23. U betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van Van Steen Loonwerk en Verhuur, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende schade.

 

Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van Van Steen Loonwerk en Verhuur uit welke hoofde of

terzake waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Van Steen Loonwerk en Verhuur door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis(voorwaarden) niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd zal Van Steen Loonwerk en Verhuur over de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.

11.2. Indien Van Steen Loonwerk en Verhuur geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking verleent, is behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan Van Steen Loonwerk en Verhuur verschuldigd is geworden ingevolge de

overeenkomst terzake waarvan Van Steen Loonwerk en Verhuur aansprakelijk is gesteld, met een maximum van € 10.000,-.

11.3. Onder opzet of grove schuld in de zin van deze CUMELA-voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld van de organen van Van Steen Loonwerk en Verhuur of met de leiding van onze onderneming belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede

begrepen.

 

Vrijwaring

12.1. U als opdrachtgever vrijwaart Van Steen Loonwerk en Verhuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor u als opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van Van Steen Loonwerk en Verhuur en met inachtneming van hetgeen in artikel 12.2 is bepaald.

12.2. De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van Van Steen Loonwerk en Verhuur wordt uitgekeerd.

 

Reclames

13.1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan Van Steen Loonwerk en Verhuur gemeld te worden.

13.2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.

13.3. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.

13.4. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet op.

13.5. Het is Van Steen Loonwerk en Verhuur uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren.

13.6. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden of oplevering van het werk.

 

Betaling

14.1. Van Steen Loonwerk en Verhuur heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te factureren. Van Steen Loonwerk en Verhuur kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Van Steen Loonwerk en Verhuur aan te wijzen bankrekening, alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening.

14.2. Indien u niet binnen de termijn zoals genoemd artikel 14.1 heeft betaald, bent u van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Van Steen Loonwerk en Verhuur heeft recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.

14.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. u failliet bent gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of bent toegelaten tot een schuldsanering;

c. beslag op zaken of vorderingen van u is gelegd;

d. uw organisatie (vennootschap) wordt ontbonden;

e. u als opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

15.1. Van Steen Loonwerk en Verhuur blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan:

a. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Van Steen Loonwerk en Verhuur aan u krachtens overeenkomst geleverde

of te leveren zaken, of

b. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van u verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede

c. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

15.2. U bent als opdrachtgever verplicht u te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.

15.3. Van Steen Loonwerk en Verhuur heeft een retentierecht op aan ons ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval Van Steen Loonwerk en Verhuur daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet door het stellen van zekerheid door u als opdrachtgever.

 

Rechtsforum

16.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Van Steen Loonwerk en Verhuur. Het is

Van Steen Loonwerk en Verhuur echter toegestaan zich te wenden tot de rechter die bevoegd is in de woonplaats van u als opdrachtgever.

16.3. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

voorwaarden 1/1

Cumela voorwaarden

Top <h4>vansteen.nu sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.vansteen.nu/kilveren/">Kilveren</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/gewasbescherming/">Gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/slootkanten-herprofileren-/">Slootkanten herprofileren</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/actueel/">Actueel</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/cumela-voorwaarden/">Cumela voorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/privacy/">Privacy</a></li> </ul>